Energiateollisuus halusi olennaisuusanalyysin ja linjaukset tukemaan energia-alan yritysten vastuullisuustyötä

Energia-alan yhteisellä olennaisuusanalyysillä ja vastuullisuuslinjauksilla loimme jaetun käsityksen siitä, mihin keskittyä energia-alan kestävän kehityksen edistämisessä.

Asiakkaan nimi: Energiateollisuus ry
Toteutuksen ajankohta: kevät 2022

Miksi työ tehtiin?

Ilmastonmuutoksen ja energiakriisin aikakaudella energia-alan kestävän kehityksen edistäminen on kriittistä koko yhteiskunnan toiminnan kannalta. Vastuullisuustyötä on tehty energia-alalla jo pitkään, mutta samalla odotukset alalle jatkuvasti kasvavat ja monipuolistuvat ja tulevat yhä laajemmalta joukolta sidosryhmiä. 

Tukeakseen alan kestävää kehitystä ja sen viestintää Energiateollisuus halusi luoda kokonaiskuvan alalla jo tehtävästä vastuullisuustyöstä sekä sitouttaa ja tukea alan yrityksiä jatkamaan vastuullisuuden kehittämistä sidosryhmien odotusten mukaisesti. Taustalla oli  myös alan yrityksiltä noussut tarve yhteiselle näkemykselle alalle olennaisista kestävän kehityksen teemoista. Työn tavoitteena oli tasapainoinen ja johdonmukainen käsitys siitä, mitä kestävä kehitys energia-alalla on.

Mitä teimme?

Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutimme Energiateollisuudelle alan yhteisen olennaisuusanalyysin yhdessä sidosryhmien kanssa ja tuotimme analyysin pohjalta alalle yhteiset vastuullisuuslinjaukset. Aloitimme työn perehtymällä alan vastuullisuustyön lähtökohtiin ja jo tuotettuihin materiaaleihin. Sitten kahdessa yhteisessä työpajassa alan yritysten kanssa tunnistimme sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset teemat, joihin alalla on merkittävimmät vaikutukset, sekä kartoitimme ja määrittelimme alan tärkeät sidosryhmät, jotka otettiin mukaan työhön.

Työpajojen pohjalta toteutimme sidosryhmätutkimuksen, jossa kartoitettiin energiateollisuuden yritysten sidosryhmien näkemyksiä työpajoissa määritellyistä olennaisista vastuullisuusteemoista. Sidosryhmätutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, joka jaeltiin sähköpostitse alan tärkeimmille sidosryhmille. Sähköpostitse saatuja vastauksia täydennettiin lisäksi haastatteluilla.

Työpajojen ja sidosryhmätutkimuksen pohjalta koostimme olennaisuusmatriisin, joka kokoaa alan yhteiset olennaiset vastuullisuusteemat ja jota alan yritykset voivat soveltaa omassa työssään kestävän kehityksen edistämiseksi. Lopuksi muotoilimme analyysin pohjalta Energiateollisuudelle vastuullisuuslinjaukset, joihin kiteytettiin alan vastuullisuuden kovin ydin: 

“Energiayritykset ovat sitoutuneet luomaan Suomeen yhden maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista energiajärjestelmistä. Muutos tehdään tinkimättä huolto- ja toimitusvarmuudesta.”
– ote alan yhdessä Kaskasin kanssa laatimista vastuullisuuslinjauksista

Lisäksi linjauksiin sisällytettiin olennaisiin teemoihin liittyvät saavutukset ja tavoitteet. Toteutimme linjausten viestintään myös niitä tukevat kuvitukset.

Miten meni?

Olennaisuusmatriisiin ja vastuullisuuslinjauksiin saatiin kiteytettyä kattavasti energia-alaa koskevat kestävän kehityksen näkökulmat ja niiden väliset suhteet. Alan yritykset osallistuivat työhön aktiivisesti, mikä osoittaa, että aihe koetaan myös yrityksissä tärkeäksi. 

Yhteinen prosessi on herättänyt alan yrityksiä kehittämään aktiivisemmin omaa työtään kestävässä kehityksessä. Olennaisuusanalyysiä on myös sovellettu alan yrityksissä niiden oman kehitystyön pohjana.