Kuvituskuva.

Sisukas suorittaja vai energiamurroksen Euroopan mestari – konseptointi menestyvän Suomen energiatulevaisuudesta

Suunnittelimme ja toteutimme Energiateollisuudelle konseptoinnin energia-alan tulevaisuusvisiosta ja vähähiilisyyden tiekartasta.

Miksi työ tehtiin?

Energiateollisuus halusi luoda innostavan ja selkeän arvion energiajärjestelmän kehityksen mahdollisuuksista ja vaikutuksista. Tavoitteena oli koota alan näkemykset yhteen, tarjota konkreettisia askelmerkkejä päätöksenteon tueksi ja korostaa vuorovaikutuksen tärkeyttä energiamurroksessa.

Mitä teimme?

Suunnittelimme ja toteutimme konseptoinnin energia-alan tulevaisuusvisiosta ja vähähiilisyyden tiekartasta, jonka keskiössä ovat tiedon visualisoinnit.

Energian tulevaisuutta havainnollistetaan kahden skenaarion kautta: “Sisukas suorittaja” ja “Energiamurroksen Euroopan mestari”. Skenaariot koottiin selvitysten perusteella ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Konseptoinnin tuloksena energian tulevaisuutta havainnollistetaan näiden kahden skenaarion kautta. Konsepti sisälsi ajatuksen lopputuotteen osioista ja pääotsikoista, esittelyn sävystä sekä visuaalisesta tyylistä asioiden esittämisessä. Kokonaisuudessa hyödynnettiin havainnollistavasti tiedon visualisointia, infografiikkaa ja symboleja.

Lisäksi loimme vähähiilisyystiekartan, joka tarjosi konkreettisia askelmerkkejä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Muotoilimme myös askelmerkit päätöksenteon tueksi, auttaen Energiateollisuutta viestimään selkeästi ja vaikuttavasti keinoista tehdä Suomesta energiamurroksen Euroopan mestari.

Energian tuotanto ja kulutus Suomessa. Virtauskaaviossa vertaillaan kahden skenaarion energian tuotantoa ja käyttöä vuonna 2040.
Verkot mahdollistavat murroksen. Kuvassa verrataan Suomen energiaverkkojen mahdollisia skenaarioita vuonna 2040.

Miten meni?

Lopputuloksena syntyi Energiavisio 2040 -raportti, joka kuvaa energiateollisuuden merkitystä Suomen talouden kehitykselle ja puhtaan energian roolia kilpailutekijänä sekä vihreän kasvun mahdollistajana. Raportti tarjoaa konkreettisia askelmerkkejä päätöksenteon tueksi ja korostaa vuorovaikutuksen tärkeyttä energiamurroksen toteuttamisessa.

Projektin myötä Energiateollisuus sai käyttöönsä selkeän ja visuaalisesti houkuttelevan tulevaisuusvision, joka tukee Suomen nousua energiamurroksen Euroopan mestariksi.

“Kaskasin avulla visiotyöllemme löytyi ajankohtainen fokus, johdonmukaiset pääviestit ja tehokas ulkoasu niitä tukemaan. Prosessi sujui hallitusti ja suunnitelmallisesti, toki työn edetessä muuttuneiden tarpeidemme mukaan joustaen. Kaskasin koko tiimi oli omistautunut hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi”, sanoo Energiateollisuuden edunvalvontajohtaja Joona Turtiainen.

Tutustu asiakkaaseen heidän verkkosivuillaan.